Artykuł sponsorowany

Przyczyny wzrostu liczby upadłości konsumenckiej w Polsce

Przyczyny wzrostu liczby upadłości konsumenckiej w Polsce

Upadłość konsumencka w Warszawie staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Wzrost liczby takich przypadków wynika z trudnej sytuacji finansowej wielu Polaków, którzy zmagają się z problemami finansowymi. 

Przyczyny wzrostu liczby upadłości konsumenckich

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost liczby upadłości konsumenckich w Warszawie, a także w całej Polsce. Jednym z głównych powodów tego zjawiska jest rosnące zadłużenie Polaków, które wynika m.in. z chęci utrzymania wysokiego standardu życia na kredyt. Dodatkowo, wiele osób straciło pracę lub źródło dochodu w wyniku pandemii COVID–19, co dodatkowo pogorszyło ich sytuację finansową. Niestety, często brak odpowiedniej wiedzy na temat zarządzania finansami osobistymi prowadzi do podejmowania złych decyzji kredytowych i wpadania w spiralę długów. 

Procedura ubiegania się o ogłoszenie upadłości

Aby ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, dłużnik musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz wykazać, że jest w stanie trwałej niewypłacalności. Następnie, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek taki powinien zawierać m.in. spis majątku dłużnika, spis wierzycieli oraz propozycję planu spłaty długów. Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości lub jej oddaleniu. W przypadku pozytywnej decyzji, sąd wyznacza syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika i prowadzi postępowanie upadłościowe.

Możliwe konsekwencje upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z różnymi konsekwencjami dla dłużnika. 

  • Zostaje on pozbawiony prawa do zarządzania swoim majątkiem, który przechodzi na rzecz syndyka. 

  • Upadłość wpisywana jest do Krajowego Rejestru Długów oraz Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, co może utrudnić w przyszłości uzyskanie kredytu czy też podjęcie pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami. 

Jednakże, upadłość konsumencka daje również szansę na rozwiązanie problemów finansowych i wyjście z długów – w ramach postępowania upadłościowego dłużnik może uzyskać częściowe umorzenie długów lub rozłożenie ich spłaty na dogodne raty. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka to ostateczność, do której warto się uciekać tylko w sytuacji braku innych możliwości.