Artykuł sponsorowany

Na czym polega kontrola merytoryczna spraw szkodowych pod kątem prawidłowości ustalenia odpowiedzialności cywilnej?

Na czym polega kontrola merytoryczna spraw szkodowych pod kątem prawidłowości ustalenia odpowiedzialności cywilnej?

Kontrola merytoryczna spraw szkodowych to proces, który pozwala na weryfikację prawidłowości ustalenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku wystąpienia szkody. W Polsce, ten istotny element funkcjonowania rynku ubezpieczeń ma na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości wobec klientów oraz ochronę interesów ubezpieczycieli.

Cele kontroli merytorycznej

Kontrola merytoryczna spraw szkodowych ma na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy ustalenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ubezpieczeń. W praktyce oznacza to ocenę tego, czy ubezpieczyciel właściwie ocenił zdarzenie i czy słusznie przyznał odszkodowanie. Kontrola ta ma również na celu wyeliminowanie potencjalnych nadużyć ze strony klientów, którzy mogliby próbować uzyskać odszkodowanie w sposób nieuczciwy. Ponadto, kontrola merytoryczna pozwala na identyfikację ewentualnych błędów popełnionych przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody.

Podstawy prawne kontroli merytorycznej

W Polsce, podstawy prawne kontroli merytorycznej spraw szkodowych oparte są na przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Kodeks cywilny reguluje kwestie odpowiedzialności cywilnej, czyli obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez sprawcę. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej natomiast określa zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeń oraz obowiązki i uprawnienia ubezpieczycieli. Warto również wspomnieć o regulacjach zawartych w poszczególnych umowach ubezpieczenia, które stanowią podstawę do ustalenia odpowiedzialności cywilnej w konkretnym przypadku.

Proces kontroli merytorycznej

Kontrola merytoryczna spraw szkodowych przeprowadzana jest przez specjalistów ds. likwidacji szkód, którzy analizują dokumentację zgromadzoną w toku postępowania likwidacyjnego. Na podstawie tej analizy oceniane są m.in. okoliczności zdarzenia, stopień winy sprawcy, wysokość szkody oraz prawidłowość ustalenia odpowiedzialności cywilnej. Kontrolerzy merytoryczni mogą również przeprowadzać wywiady z uczestnikami zdarzenia oraz korzystać z opinii biegłych, jeśli jest to konieczne do dokładnego zbadania sprawy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniach ubezpieczyciela, kontrolerzy mają prawo wnioskować o zmianę decyzji dotyczącej odszkodowania.